Vodarium - logo barevné
Získat nabídku
Vodarium - logo barevné
Získat nabídku

Biofiltr = hlídač kvality vody v nádrži

Publikováno: 2. 9. 2021
v kategorii

Biofiltr je šikovný pomocník pro ten typ zákazníků, kteří potřebují dešťovou či šedou vodu využívat i pro jiné účely než pro pouhé zavlažování zahrady či skleníku. Pokud chcete využívat dešťovou vodu z nádrže i na splachování WC v domě, praní prádla či jako zdroj vody pro naplnění bazénu, bez nějaké formy filtrace vody se neobejdete.

Biologický filtr je menší přídavná nádrž s filtračními stupni naplněnými dřevní štěpkou, drceným vápencem a dřevěným uhlím, která zbavuje vodu mechanických a biologických nečistot. Upravuje a čistí novou vodu, která natéká do retenční nádrže ze střechy či z domácnosti. Zároveň pomocí čerpadla v pravidelných intervalech koluje přes biofiltr i voda již uskladněná v hlavní retenční nádrži. Díky této pravidelné průběžné filtraci pomáhá udržovat vodu v nádrži v dobré kondici.

Biofiltr pro hygenizaci odpadní a dešťové vody
Biofiltr pro udržení vysoké kvality dešťové a šedé vody

Biologický filtr pomocí zásoby drceného vápence upravuje a stabilizuje Ph uskladněné vody. Voda v nádrží nezapáchá a neobsahuje žádné drobné nečistoty, které by mohli ucpat vodní soustavu. Zásobu štěpky, drceného vápence a dřevěného uhlí v jednotlivých komorách biofiltru je potřeba v přibližně dvouletých intervalech vyměnit a odstranit z biofiltru nahromaděné nečistoty.

Na druhou stranu díky biofiltru zcela odpadá nutnost pravidelné údržby a čištění hlavní retenční nádrže. Všechny nečistoty, které přichází s novou dešťovou vodou se vždy zachytí v biofiltru.

Řízení kvality dešťové vody v nádrži pomocí biofiltru je unikátní české patentované řešení. Posouváme díky němu zpracování a možnosti užití dešťové vody na zcela novou úroveň.

Jak biologický filtr funguje?

Dešťová voda ze střechy stéká samospádem nejprve do spodní komory biofiltru, kde padá na vrstvu plovoucího dřevěného uhlí. Uhlí funguje jako přírodní aktivní filtr, který zachytí drobné mechanické nečistoty, prach, listí a také chemické znečištění. Uhlí má díky svým vlastnostem schopnost čistit vodu od rozpuštěných chemických látek.

Těžší mechanické nečistoty propadnou přes plovoucí vrstvu dřevěného uhlí a uloží se na dno spodní komory biofiltru. Voda zbavená pevných nečistot přes přepad odtéká potrubím do hlavní retenční nádrže.

Jak čistí vodu aktivní uhlí?

Aktivní uhlí má mikroporézní strukturu, jde o materiál s rozsáhlým měrným povrchem 400 až 1 500 m² na gram hmoty. Mikropóry o průměru menším než 400 mikrometrů fungují jako adsorpční komory, které přitahují a zachytávají složitější molekuly látek rozpuštěných v upravované vodě.

Co je to adsorpce?

Principem fyzikálního jevu adsprpce je zachycení atomů a molekul pevných i rozpuštěných látek na povrchu jiné pevné látky (adsorbentu) díky tzv. mezipovrchovým přitažlivým silám.

V retenční nádrži je umístěno kalové čerpadlo. Toto čerpadlo každý den veškerou uskladněnou vodu přečerpá zpět do biofiltru. Proces čerpání se spouští 4krát denně, protože náplně biologického filtru nesmí nikdy zcela vyschnout. Voda z nádrže na dešťovou vodu je nejprve rozptýlena v horní komoře biofiltru o drážkový rozprašovač. Tím dojde o okysličení vody, která následně padá na obsah horní komory biofiltru.

Horní komora je nepropustnou přepážkou rozdělena na dvě různě velké části. Ve větší, objemnější části horní komory biofiltru je nasypána vrstva dřevěné štěpky, v menší části horní komory je drcený vápenec.

Dřevěná štěpka slouží k zachycení a udržení tzv. biofilmu - souvislého společenství živých vodních mikroorganismů, které filtrují vodu od pevných i rozpuštěných nežádoucích látek.

Co to je biofilm?

Biofilm je souvislé společenství různorodých mikrobiálních buněk, které jsou přichyceny k nějakému pevnému povrchu a zároveň k sobě navzájem. V rámci komunity se mění vlastnosti a chování jejích jednotlivých členů v porovnání se situací, kdy buňky musí přežívat samostatně. Společenství například vytváří společné obranné mechanismy proti nepříznivým vlivům okolí. Biofilm žije z nečistot obsažených ve vodě, které využívá jako živiny a jako stavební kameny pro svůj růst. Tím pomáhá vodu biologickým způsobem čistit.

Úlohou drceného vápence je úprava a stabilizace Ph dešťové vody - snížení její kyselosti. Voda dále z horní komory protéká perforovanými stěnami a dnem a padá do spodní komory biofiltru na vrstvu plovoucího dřevěného uhlí, které slouží jako tzv. adsorpční filtr.

Biofiltr pro biologické a mechanické čištění dešťové vody
Biofiltr pro biologické a mechanické čištění dešťové vody

Nakonec přečištěná a okysličená voda putuje zpět do hlavní retenční nádrže na dešťovou vodu. Oběh vody mezi nádrží a filtrem je tím dokončen. Úprava celé zásoby dešťové vody přes biologický filtr funguje na pravidelné denní bázi, voda se do něj čerpá každých 6 hodin. Průběžně díky tomuto cyklickému filtrování udržujete zásobu vody v nádrži v nejlepší možné kvalitě.

Biologický filtr zachytává veškeré nečistoty při nátoku z okapů a díky tomu odpadá potřeba čištění hlavní retenční nádrže. Toto jednoduché zařízení řeší vaše obavy ze zapáchající vody v záchodech a vodu udržovanou pomocí biofiltru lze bezpečně používat i pro praní či pro plnění venkovního bazénu. Biofiltr je nezbytná součást systému, pokud chcete kromě dešťové vody využívat také odpadní tzv. šedou vodu.

Klasické filtry mechanických nečistot

Pro dosažení ještě vyšší úrovně čistoty vody můžete soustavu doplnit o klasickou filtrační soustavu, kterou je možné ještě dále doplnit o dezinfekci pomocí UV-C záření. Záření dezinfikovanou vodu nijak nekontaminuje a k čistění vody od baktérií a mikroorganizmů se používá běžně již mnoho let. Pro uživatele UV-C filtrů vody toto záření díky uložení v pouzdře žádné riziko nepředstavuje.

Filtry mechanických nečistot se z konstrukčního pohledu dělí na komorové a kartušové. Komorové jsou objemově větší, umísťují se do země v blízkosti nádrže na dešťovou vodu. Kartušové se umisťují do technických místností budov nebo šachet a slouží především k finálnímu dočištění vody. Tyto filtry jsou řešení dobře známé z akvaristiky, jen v našem případě rozměrově větší.

Co je UV-C záření?

UV-C záření je součástí slunečního světla. Jde o světlo o specifické vlnové délce (ultra-fialové), které se na rozdíl od UV-A a UV-B záření na zemi téměř nevyskytuje. Chrání nás proti němu zemská atmosféra a její svrchní ozonová vrstva. Protože na zemi není UV-C záření, neexistuje proto ani organizmus, který by se mu uměl bránit. UV-C záření rozkládá RNA i DNA všeho živého, co ozáří. Z toho důvodu je pro všechny organizmy či mikroorganizmy smrtelné i při krátké expozici.

Je možné z dešťové vody udělat pitnou?

Uvažovat o úpravě dešťové či šedé vody zpět na pitnou vodu nelze. V domácích podmínkách není možné zajistit nezbytné procesy mechanické a chemické úpravy vody a jejího dokonalého vyčištění. Doma nemáme ani jak dosaženou kvalitu vody přesně změřit a zkontrolovat.

V kartušových filtrech je třeba v předepsaných intervalech měnit filtrační kartuše. Výměnu kartuší filtrů zvládnete rovněž sami bez nutnosti asistence odborníka. Jen je třeba počítat s tím, že u výměny kartuší bude z filtru a jeho komor odkapávat zbytková špinavá voda. Proto je vhodné ve vašem domě filtrační soustavu umístit tak, aby údržba a následný úklid byly co nejjednodušší.

Kartušový filtr mechanických nečistot na dešťovou vodu
Kartušový filtr mechanických nečistot na dešťovou vodu

Životnost kartušového filtru závisí na čistotě a množství zpracované vody, předpokládaná životnost je jeden až dva roky, omyvatelné kartuše mohou mít životnost až 5 let. U dešťové vody se v běžných rodinných domech počítá s údržbou kartušového filtru dvakrát až čtyřikrát ročně. Některé sestavy kartušových filtrů umožňují proplach kartuší, čímž je možné prodloužit jejich životnost. Platí, že čím je filtr jemnější, tím horší je jeho schopnost regenerace pomocí proplachu. Omyvatelné filtry bývají zpravidla dražší.

Typy filtrů v jednotlivých komorách si můžete zvolit podle vlastních potřeb. K dispozici jsou filtry na hrubé i jemné čištění, filtry s aktivním uhlím na odstranění zápachu, chlóru či pesticidů či antibakteriální filtry s obsahem stříbra. Filtry se po skončení životnosti likvidují jako plastový odpad.

Kartušové i komorové filtry jsou lacinější řešení pro filtraci dešťové vody, než biologický filtr. V provozních nákladech vyjdou obě varianty na podobné peníze, biofiltr bude mít výrazně delší pravidelné intervaly pro provádění údržby či výměny filtračních náplní. Na rozdíl od biologického filtru nemají kartušové filtry žádné další provozní náklady, např. na elektřinu.

Provoz a údržba biofiltru

Biofiltr odděluje mechanické a biologické nečistoty od vody, přičemž ne všechny nečistoty je možné v biofiltru rozložit. Pro správný provoz biologického filtru je proto nezbytná pravidelná údržba, podle podmínek a množství zpracované vody přibližně jedenkrát za dva roky. Údržba biofiltru je však poměrně jednoduchá záležitost, kterou zvládne každý.

Intervaly výměny náplně co nejdelší

U biologického filtru není vhodné filtrační náplně měnit příliš často. Pro optimální funkci biofiltru je nezbytný dostatečně pomnožený a propojený biofilm mikroorganismů, které žijí z nečistot obsažených ve vodě. Nějakou dobu trvá, než se biofilm v čerstvě vyměněné náplni znovu vytvoří.

Ze dna velké spodní komory biofiltru odsajete nashromážděné usazeniny. Dále je třeba vyměnit náplně horní kmory (dřevní štěpka a drcený vápenec) a obnovit plovoucí vrstvu dřevěného uhlí na hladině spodní komory. Náplně lze doplnit z přírodních zdrojů, případně je můžete zakoupit v běžném hobby marketu. Jde o běžně dostupné suroviny.

Náplně biofiltru jsou zcela recyklovatelné

Všechny složky filtrační náplně biofiltru jsou zcela biologicky recyklovatelné. Dřevní štěpka, rozmělněné dřevěné uhlí i drcený vápenec jsou vhodné přísady do kompostu. Drcený vápenec pomáhá snižovat kyselost kompostu, což se hodí, pokud na kompost dáváte listí. Dřevěné uhlí přispívá k rozvoji půdního edafonu (živěna půdní), to je společenstvo půdních orgranismů, které tvoří 1 % až 10 % organické hmoty. Uhlí z biofiltru můžete po vysušení použít při zahradní grilovačce nebo jej spálit v kotli či kamnech.

Do provozních nákladů biofiltru je třeba započítat náklady na elektřinu, kterou spotřebujete na pravidelné přečerpávání uskladněné vody v podzemní nádrži přes biologický filtr. Na pravidelné přečerpávání používáme úsporné kalové čerpadlo, které nepotřebuje vyvíjet vysoký tlak vody. Retenční nádrž a biofitr jsou v zemi umístěny vedle sebe, není proto potřeba velký výkon kalového čerpadla. Podívejte se na náš článek, kde rozebíráme výběr vhodného čerpadla na dešťovou vodu.

Počítejte s náklady na přečerpávání dešťové vody přes biofiltr ve výši cca 0,15 Kč/m³/den. U šestikubíkové nádrže tedy budou náklady na elektřinu činit 90 haléřů denně, přibližně 330 Kč ročně. Pokud máte na střeše domu fotovoltaickou elektrárnu, pak přečerpávání naplánujte během dne, kdy je vysoká pravděpodobnost, že solární panely vyrábí elektřinu. Náklady na provoz biologického filtru tím ještě snížíte.

Závěrem

Biofiltr je unikátní a geniálně jednoduchý ekologický pomocník, který vám umožní bezpečné používání dešťové vody pro užitkové účely v domácnosti. Vyčištěná voda je bez zápachu, nezatěžuje rozvody vody ani připojená zařízení drobnými mechanickými nečistotami a umožňuje nám tak její efektivní používání.

Provoz biofiltru je v porovnání s kartušovými filtry méně náročný na údržbu a je zcela ekologický, protože filtrační náplně můžete snadno sami zrecyklovat přidáním do kompostu. Provoz biologického filtru se neobejde bez elektřiny, která je nezbytná pro každodenní pravidelné přečerpávání vody z nádrže do filtru.

Biofiltr je nezbytnou součástí systému, pokud uvažujete o zachytávání a recyklaci tzv. šedé odpadní vody z domácnosti, tedy odpadní vody z koupelen, umyvadel, myček na nádobí či praček. Pro dokonalou čistotu vody můžete zkombinovat biologický filtr a sestavu vhodných kartušových filtrů, kterou je možné dále doplnit o modul dezinfekce UV-C zářením.

Autorem článku je: Pavel Vinař
Pavel Vinař je expert v oboru optických vláken, k tématu dešťové vody dostal díky rekonstrukci staršího rodinného domu, kterou si prováděl svépomocí. Načerpané vědomosti se rozhodl sdílet a proto založil projekt Vodarium.
Pokud se vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram