Vodarium - logo barevné
Získat nabídku
Vodarium - logo barevné
Získat nabídku

Dotace Dešťovka 2024: kdo a kolik může získat?

Publikováno: 27. 9. 2023
v kategorii

Co je dotace Dešťovka?

Dotační program Dešťovka zavedlo Ministerstvo životního prostředí v roce 2017 jako reakci na problém se suchem. Příspěvek je určen na využívání dešťové vody na zavlažování zahrad, případně na splachování WC a dále využití tzv. šedé vody. Od 12. října 2021 přešla původní Dešťovka pod dotační program Nová zelená úsporám Standard. Předpokládá se, že Dešťovka bude stejně jako NZÚ pokračovat až do roku 2030.

Dotace Dešťovka motivuje k zachytávání a využívání srážkové vody nebo šedé odpadní vody k účelům, na které majitelé domů obvykle využívají vodu pitnou. Zachycenou dešťovou vodu můžete kromě zavlažování zahrady či skleníku a splachování WC používat po další úpravě i na praní v automatické pračce či na plnění venkovního bazénu.

V tomto textu se omezíme výhradně na podmínky dotace Dešťovka pro majitele rodinných domů.

Dotace dešťovka - logo
Dotace dešťovka - logo

Dotační program Dešťovka je určený majitelům rodinných a bytových domů na území celé České republiky. Podporu je možné získat i na trvale obývané objekty pro rodinnou rekreaci.

Administraci příjmu žádostí o dotaci obstarává Státní fond životního prostředí prostřednictvím svých 13ti krajských pracovištích. V programu Nová zelená úsporám je v probíhajících výzvách k předkládání projektů (č. 1/2021 resp. č. 2/2021) připraveno 6 miliard Kč pro rodinné domy a 5 miliard Kč pro bytové domy. Aktuální výzvy budou pro žádosti otevřeny do 30. 6. 2025 nebo do vyčerpání peněz.

Všechny níže uvedené informace v souvislosti s dotací Dešťovka jsou pouze informativní. Naši zákazníci je znát nepotřebují, protože se o zpracování žádostí o dotaci, jejich podání včetně všech příloh staráme my. Podání žádosti o dotaci včetně odborného posudku je vždy součástí dodávky nádrže na klíč.

Dotaci Dešťovka lze samostatně získat pouze pokud se jedná o novostavbu. V případě rekonstrukce, tedy stávajícího objektu, lze dotaci získat pouze v kombinaci s jiným enviromentálním opatřením kromě následujících: Zelené střechy, Dobíjecí stanice pro elektromobily a Využití tepla z odpadní vody - decentrální systémy.

Podrobné podmínky dotačního programu Dešťovka

Na webových stránkách dotačního programu Nová zelená úsporám se můžete podívat na podrobné podmínky dotačního programu Dešťovka pro rodinné domy a pro bytové domy. Jsou zde ke stažení veškeré pokyny pro žadatele a příjemce podpory, výpočetní nástroje, formuláře a návody, jak o dotaci požádat.

Co je to šedá voda?

Šedá voda je upravená odpadní voda z umyvadel, dřezů, sprch a van, kterou po přečištění a úpravě můžete znovu využít v domácnosti pro užitkové účely, například na splachování WC, na praní prádla nebo napouštění bazénu. Vyplatí se využití šedé odpadní vody?

Závazné pokyny pro žadatele o dotaci

Zde si můžete stáhnout PDF se závaznými podmínky pro žadatele a příjemce dotace NZÚ pro rodinné domy a NZÚ pro bytové domy. Shrnutí podmínek dotačního programu, jeho přeložení do lidské řeči a odpovědi na nejčastější dotazy zákazníků najdete níže v tomto článku.

Dešťovka vs. Nová Zelená Úsporám light a Oprav dům po babičce

Pokud chcete využít dotací program Nová zelená úsporám Light, pak Vás musíme zklamat. Dešťovka není součástí tohoto dotačního programu. Co nás ale těší je přítomnost Dešťovky v programu Oprav dům po babičce, kde můžete získat stejné podmínky jako v NZÚ Standard. Výhodou pak může být jejich získání předem, protože se jedná o zálohovou dotaci.

Na co můžu získat dotaci Dešťovka?

Podporované instalace na zachytávání dešťové a odpadní vody můžeme rozdělit na 3 základní kategorie:

Program Dešťovka pro rodinné domy

Zachytávání a využití dešťové vody na zalévání zahrady
Využití dešťovky na zalévání zahrady a splachování WC
Využití přečištěné odpadní (šedé) a případně i dešťové vody

První dva typy instalací pracují pouze se zachytáváním srážkové vody v podzemní nádrži. V první, nejjednodušší kategorii instalací využíváte dešťovou vodu pouze pro zalévání zahrady. Druhá kategorie již umožňuje využití srážkové vody pro účely domácnosti, konkrétně pro splachování WC.

Třetí kategorie pracuje se zachycenou a přečištěnou odpadní vodou z domácnosti (umyvadla, sprchy, vany). V další oddělené nádrži můžete zachytávat a čistit i srážkovou vodu. Vodu z obou nádrží lze pak využívat jak na zalévání zahrady, tak i zpět v domácnosti. Využití tzv. šedé vody v domě je vhodné zejména na splachování WC.

U všech kategorií program předpokládá zachytávání 100 % srážkové vody z tzv. půdorysného průmětu střechy obytného domu. Toto pravidlo má v odůvodněných případech výjimku. To se týká hlavně stávajících řadových budov, kde není možné efektivně zajistit zachytávání srážkové vody z části střechy směrem do ulice.

Co je to půdorysný průmět střechy domu?

Půdorysný průmět střechy je zjednodušeně řečeno půdorys domu, ke kterému je třeba připočítat přesahy střechy a další samostatné přístřešky a pergoly, pokud je z nich voda svedena do okapů.

Co když nelze zachytávat 100 % srážkové vody?

V případě řadových budov, kde není realizovatelné svedení okapů do jednoho svodu je možné uplatnit výjimku, pro získání dotace však musí být zajištěno svedení dešťové vody minimálně z 50 % dostupných střech. Potřebnou plochu je možné získat svedením dešťové vody ze střech vedlejších budov – garáží, pergol, altánů atp.

Co by vás také mohlo zajímat

Kdy a na co Dešťovku získat nelze?

Dotace dešťovka je určena výhradně na pořízení podzemních nádrží na zachytávání srážkové vody. Sudy, IBC kontejnery a podobné nadzemní nádrže pomocí Dešťovky financovat nelze. Proto je potřeba dobře vybrat nádrž na dešťovou vodu. Dotační program podporuje investice do zadržování dešťové vody v minimálním objemu 2 m³. Delší období sucha se totiž často střídají s prudkými srážkami. Objem nádrží proto musí být dostatečný, což u nadzemních nádrží obvykle zajistit nelze.

Dalším faktorem proti nadzemním nádržím je skutečnost, že voda se za přístupu denního světla rychleji kazí a snáze se v ní množí různé mikroorganismy. U nadzemních nádrží nelze zajistit teplotní stabilitu, voda v nádrži může v zimě zamrznout a v létě překročit předepsaných 16 °C. Proto dotaci Dešťovku můžete získat pouze na podzemní nádrže. Napsali jsme také článek o vhodných typech nádrží na dešťovku.

Dotaci nelze čerpat na umístění nádrží ke stavbám, které nejsou se zemí spojené pevným základem, stavby dočasné a na výrobky plnící funkci stavby. Ze hry tím vypadávají mobilheimy.

Abyste mohli čerpat dotaci Dešťovka, nesmíte mít nesplacené závazky u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, SFŽP, MŽP či jiného orgánu státní správy. Dotaci není možné získat na dům, pokud je obstaven soudcovskou, exekutorskou, policejní nebo insolvenční zástavou nebo pokud je na dům přímo nařízena exekuce.

Pokud jste vlastníkem stávajícího objektu, musíte pro získání dotace zkombinovat více úsporných opatření. Dotaci Dešťovka v případě "rekonstrukce" samostatně získat nelze.

Kolik peněz mohu získat z dotačního programu Dešťovka?

Dotace 55 000 Kč na zalévání

Na využití dešťové vody výhradně pro zavlažování zahrady můžete získat jednorázovou fixní dotaci 20 000 Kč a dále 3 500 Kč za každý m3 objemu nádrže. Na zpracování projektové dokumentace a odborného posudku není v tomto případě určena žádná dotace. Celková výše podpory na technologie nesmí překročit 55 000 Kč a smí činit maximálně 50% způsobilých výdajů na realizaci instalace.

Dotace 65 000 Kč na zalévání a WC

Na využití dešťové vody pro zavlažování a splachování WC můžete získat jednorázovou fixní dotaci 30 000 Kč a dále 3 500 Kč za každý m3 objemu nádrže. Na zpracování žádosti o dotaci včetně projektu a odborného posudku nedostanete žádnou podporu. Celkem nesmí podpora na technologie převýšit 65 000 Kč, podporu lze získat pouze na 50% způsobilých výdajů.

Dotace 65 000 Kč na využití šedé vody

Na využití přečištěné části odpadní vody z domácnosti (tzv. šedé vody z umyvadel, sprch a van) můžete získat jednorázovou dotaci 60 000 Kč. Na projektovou přípravu, tady na vypracování projektové dokumentace a odborného posudku získáte dalších 5 000 Kč. Celkem nesmí podpora překročit 65 000 Kč a smí činit maximálně 50% způsobilých výdajů na realizaci opatření.

Dotace 105 000 Kč na využití šedé i dešťové vody

Na systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné odpadní (šedé) vody a zároveň dešťové vody můžete získat jednorázovou dotaci 70 000 Kč, a dále 3 500 Kč za každý m3 objemu nádrže a 5 000 Kč na projektovou přípravu. Celkem nesmí podpora překročit 105 000 Kč a smí činit maximálně 50% způsobilých výdajů na realizaci instalace.

Kalkulačka velikosti nádrže a výše dotace

Máte zájem o nádrž na dešťovou vodu? Udělejte si představu o tom, jak velkou nádrž potřebujete a o výši dotace, kterou můžete získat.
Spustit kalkulačku

Kdo může získat dotaci Dešťovka?

Dotace na zachytávání dešťové a šedé vody je určena pro majitele tzv. obytných domů na celém území České republiky. Žádat o dotaci smí majitel obytného domu, ať je fyzickou nebo právnickou osobou. Definici obytných domů splňují stavby určené k trvalému bydlení. Tyto stavby jsou v katastru vedené jako rodinný dům, bytový dům nebo objekt k bydlení.

Rodinným domem pro účely Dešťovky se rozumí dům o maximálně jednom podzemním a nejvýše dvou nadzemních podlažích + podkroví. V domě smí být nejvýše tři samostatné bytové jednotky. Bytovým domem se rozumí budova a čtyřech a více bytových jednotkách.

Umíme vyjednat výjimku i pro stavby jiného typu, které však splňují podmínku, že jsou užívané k trvalému bydlení. Týká se to například zemědělských usedlostí.

V každém případě musí být splněna podmínka, že nadpoloviční podlahovou plochu objektu využíváte pro trvalé bydlení. U zemědělských usedlosti, kde je podmínka 50% podlahové plochy pro bydlení obvykle nesplnitelná, se posuzuje obytná část budovy samostatně.

Dotaci Dešťovku nelze získat na hotel, ubytovnu, penzion, kancelářské budovy nebo na průmyslové objekty. Tyto typy instalací mají jiné možnosti čerpat dotace na zachytávání a využívání srážkové vody, a to například z operačních programů EU.

Podmínky dotace Dešťovky splňují i stavby pro rodinnou rekreaci nebo budovy bez čísla popisného, pokud jsou užívány k trvalému bydlení. Majitel budovy musí prokázat, že na dané adrese má vedené trvalé bydliště po dobu nejméně 2 roky před podáním žádosti o dotaci.

Pro podmínky přiznání dotace Dešťovka není překážkou, pokud je v rodinném nebo bytovém domě nějaká provozovna nebo sídlo podnikání. Dům však musí splňovat podmínku, že nadpoloviční většina podlahových ploch v domě je určena k trvalému bydlení.

Kdy je dům novostavba?

Podmínky dotačního programu Dešťovka se liší pro stávající objekty a pro novostavby. Za novostavbu se rodinný dům považuje po dobu 2 let od jeho řádného dokončení. Za termín dokončení se považuje datum kolaudace uvedený v katastru nemovitostí.

U novostaveb nelze nádrž pouze na zalévání zahrady

V čem jsou podmínky dotací pro novostavby jiné? Hlavní rozdíl je v tom, že u novostaveb NELZE realizovat jen nejjednodušší variantu využití dešťové vody pro zalévání zahrady. U novostaveb, pokud chce majitel čerpat dotaci Dešťovka, musí být pomocí dešťové vody řešeno také splachování WC.

U novostaveb musí být srážková vody vždy využita i pro splachování WC, instalace technologie musí tuto možnost zajišťovat. U novostaveb také platí, že využití srážkové vody pro splachování musí být realizováno pro všechna WC v domě. U stávajících budov je podmínka využití pro splachování WC splněna, pokud se realizuje alespoň u jednoho WC v domě.

V případě novostaveb lze dotaci získat i samostatně, bez kombinace s jiným úsporným opatřením.

Kdy je možné žádat o Dešťovku?

O dotaci je možné žádat před samotnou realizací, během realizace a ve lhůtě do 24 měsíců po dokončení prací. Žádost podaná před realizací přináší klientům výhodu v tom, že fond pro vás se schválením žádosti i rezervuje požadované peníze. Nestane se tedy, že byste provedli instalaci technologie a v programu by mezitím došly peníze.

Na druhou stranu podání žádosti před realizací a čekání na stanovisko ze strany SFŽP zabere nějaký čas, obvykle tři kalendářní týdny. A ne vždy chtějí naši zákazníci takovou dobu čekat. Proto často uplatňujeme postup, že po podpisu smlouvy o dílo ihned začneme vyřizovat dotaci a zároveň připravovat samotnou realizaci. Žádost o dotaci podáme na fond velmi rychle a tím se zbytečně neprotahuje termín realizace.

Způsobilé výdaje můžete do dotace uplatnit nejvýše 24 měsíců před datem podání Žádosti o dotaci. Lhůty se počítají ode dne akceptace podané žádosti. Od zahájení "akce" máte tedy zhruba dva roky na podání žádosti o dotaci.

Jak probíhá financování?

Realizaci opatření na zachytávání dešťové vody vždy nejprve financujete celou "z vlastní kapsy" a dotaci dostanete proplacenou až zpětně. Státní fond pošle dotaci na váš účet do třech týdnů od uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a doložení všech nezbytných podkladů.

Po provedení instalace je třeba doložit především dodavatelské faktury a doklady o jejich uhrazení. Dále SFŽP vyžaduje doklad o tom, že jste vlastníkem vašeho bankovního účtu, kam fond následně posílá peníze.

Majitel domu, který realizuje opatření financované pomocí dotace z programu Dešťovka má povinnost zajistit desetiletou dobu udržitelnost projektu. Dotovaný systém na zachytávání dešťové vody tedy musí být v provozu po dobu alespoň 10ti let.

Pokud majitel rodinného domu tento dům prodá, je povinen tuto změnu nahlásit Státnímu fondu životního prostředí. Podmínka hlásit změnu majitele domu platí po celou dobu udržitelnosti projektu, tedy 10 let od vydání rozhodnutí o přidělení dotace.

Pokud majitel svůj dům prodává, musí právně relevantním způsobem zavázat nového vlastníka k plnění podmínek stanovených v rozhodnutí. Jinak by mu zůstala plná odpovědnost za plnění stanovených podmínek, a to po celou dobu udržitelnosti.

Jaká budu potřebovat povolení?

Podzemní nádrže financované z programu Dešťovka do objemu 50 m3 a výšky 3 m patří mezi zařízení, jejichž instalace nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Je to upraveno ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. v §103 odst. 1, písm. e), bod 12.

Pokud nejste jediným vlastníkem domu, kde instalujete systém na využití dešťové vody, pak budete před podáním žádosti o dotaci potřebovat souhlas všech spolumajitelů.

Pokud bezpečnostní přepad z vaší nádrže ústí do kanalizace, pak budete potřebovat souhlasné stanovisko provozovatele kanalizační sítě ve vaší obci.

Při využití přečištěné odpadní vody na zavlažování zahrady je třeba posudek osoby s odbornou způsobilostí (dle Zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích) a povolení vydané vodoprávním úřadem. Jde o povolení podle §8 odst. 1 písmene c) zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon), kdy je třeba povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Při instalaci nádrže "na klíč" se o nic nestaráte

Součástí dodávky nádrže na dešťovku na klíč je i vyřízení veškeré dokumentace, formulářů a podání žádosti o dotaci. V ceně je samozřejmě předprojektová příprava (osobní obhlídka), vyhotovení kalkulace a projektu. A nakonec i všechny potřebné a správně nadimenzované komponenty a jejich usazení, instalace a propojení. K tomu, abyste u vašeho domu měli nádrž na využití dešťové chybí už jen jeden krok.

Podružný vodoměr ano nebo ne?

Pokud realizujete opatření, kde je zachycená srážková voda využívána pro splachování WC, pak je nezbytné předložit fondu ještě dokumenty prokazující dohodu mezi žadatelem a provozovatelem kanalizace.

Někteří provozovatelé kanalizačních sítí vyžadují instalaci podružného vodoměru, aby vám mohl provozovatel kanalizace účtovat stočné za dešťovou vodu použitou právě na splachování.

Instalace podružného vodoměru se obvykle nevyžaduje, pokud je provozovatelem kanalizační sítě obec. Podmínky se však mohou lišit místo od místa.

Využijte dotační bonusy

Dotační program Nová zelená úsporám, jehož jednou ze součástí je i dotace Dešťovka umožňuje čerpat bonusy, pokud zrealizujete kombinaci více podporovaných opatření. Podmínkou je podání žádosti na všechna kombinovaná opatření najednou. Za každou kobinaci žadatel získá bonus 10 000 Kč, celkem se může výše kombinačních bonusů vyšplhat až na částku 121 000 Kč.

Za jaká opatření lze získat kombinační bonus 10 000 Kč?

Seznam níže jsou opatření, za která lze získat kombinační bonus, pokud je budete realizovat současně s instalací nádrže na dešťovku:

  • Instalace domácí fotovoltaické elektrárny na střechu domu
  • Instalace ohřevu TUV pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla
  • Výměna neekologického kotle za ekologický kotel či tepelné čerpadlo
  • Instalace dobíjecí stanice pro elektromobily
  • Výstavba zelené střechy, intenzivní i extenzivní
  • Instalace venkovní stínící techniky – žaluzie a rolety
  • Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
  • Instalace systému pro využití tepla z odpadní vody

Dotační program zvýhodňuje instalace v tzv. strukturálně postižených krajích zvláštním bonusem, jde o kraj Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký a z obcí podporovaných státem. Zvýhodnění spočívá v navýšení podpory o 10 %. Toto zvýhodnění se nevztahuje na ostatní dotační bonusy a dále se nevztahuje na příspěvek na vyhotovení projektové dokumentace a odborného posudku.

Pokud Váš projekt podporuje životní prostřední a jedná se tak o tzv. environmentální řešení, můžete získat dalších až 30 000 Kč. Výši podpory určuje počet bodů získaných v environmentálním kalkulačním nástroji SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč).

Často kladené dotazy

Vztahuje se dotace na rekreační objekty?

Rekreační objekty, které jsou užívány k trvalému bydlení splňují podmínku pro přiznání dotace Dešťovka. Jedná se o chaty a chalupy nebo rodinné domy v zahrádkářských koloniích. Obvykle jsou tyto domy místo čísla popisného označeném číslem evidenčním. Je však třeba, aby majitel rekreačního objektu měl na dané adrese vedené trvalé bydliště po dobu alespoň 2 roky před podáním žádosti o dotaci Dešťovka.

Můžu zachytávat dešťovku i ze střechy stodoly?

Můžete. Pokud není možné zachytávat dešťovou vodu ze střechy obytného domu, pak je možné doplnit potřebnou plochu střech, ze kterých zachytáváme srážkovou vodu i o střechy staveb tzv. příslušenství domu, jako jsou garáže, stodoly atp. Podmínky dotace tím budou splněny.

Lze u stávajícího objektu získat dotaci Dešťovka samostatně?

Dotace Dešťovka lze samostatně využít pouze u novostaveb a to bez úplného základu - tedy pouze pro zálivku zahrady. V případě rekonstrukce, tedy stávajícího objektu, dotaci samostatně získat nelze. V takovém případě musíte pro získání dotace zkombinovat více úsporných opatření.

Mohu zachytávat dešťovou vodu i z cizí střechy?

Ano, dokonce i sousedovu střechu můžete využít pro zachytávání dešťové vody a získat na to dotaci. Podmínkou je technická proveditelnost a získání souhlasu souseda. Soused musí udělit souhlas na minimální dobu 10ti let, což je předepsaná doba udržitelnosti projektu podle pravidel dotace.

Mohu jako nádrž na vodu využít stávající žumpu?

Ano, existující nepoužívané žumpy, septiky nebo jiné podzemní jímky můžete využít jako akumulační nádrž pro zachytávání dešťové vody a získat na takové řešení dotaci. Do uznatelných výdajů si můžete zahrnout náklady na vyčištění, opravy a nezbytné úpravy stávající jímky.

Mohu nádrž umístit do vnitřních prostor domu?

Umístění nádrže do vnitřních prostor domu (například do sklepa, stodoly nebo garáže) je v souladu s podmínkami dotace za předpokladu, že technicky ochráníte uskladněnou vodu proti rychlému zhoršování její kvality. Jde především o zamezení přístupu denního světla a zabezpečení stálé teploty nepřesahující 16 °C. Nádrže je také nutné zabezpečit proti zamrznutí.

Musím mít dvě nádrže pro šedou a dešťovou vodu?

Přečištěná odpadní voda z domácnosti a dešťová voda mohou být svedené do jedné společné nádrže. Avšak pokud dojde ke smíchání šedé a dešťové vody, jde legislativně o odpadní vodu. Pokud touto smíchanou vodou chcete zalívat zahradu, je k tomu třeba souhlas Vodoprávního úřadu, který musí souhlasit s vypouštěním odpadních vod do vod podzemních.

Je problém s eternitem nebo měděnými okapy?

Pro účely vyřízení dotace se vůbec neposuzuje, z jakého materiálu máte provedenou střešní krytinu nebo okapy. Mělo by však být ve vašem vlastním zájmu změřit si chemickým rozborem kvalitu a čistotu vody stékající z vaší střechy. Chemické složení vody mohou kromě krytiny a okapů ovlivňovat i nátěry a další střešní prvky jako oplechování, hromosvody nebo sněhové zábrany. Vliv má také stav ovzduší ve vašem městě.

Nádrž na dešťovku u vašeho domu snadno a rychle?

Návrh řešení a rozpočet jsou ZDARMA. Ozveme se vám zpět během 2 dní.
Jaký typ a velikost nádrže je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude dešťový systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat dotaci z programu Dešťovka?
Kdo vám nádrž na dešťovku namontuje a kdy?
Kontaktní formulář
Autorem článku je: Vladimír Matajs
Vladmír Matajs se od roku 2007 zabývá tématem obnovitelných zdrojů, úspor energií a zdrojů vytápění. Vše zmíněné se týká soběstačnosti rodinných domů, kam spadá i zadržování a recyklace dešťové a odpadní vody.
Pokud se vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram